Esti képek

Lánchíd télen
Bazilika, Lánchíd
Lánchíd este
Parlament, Lánchíd
Szabadság-híd
A Lánchíd és a vár
Siófok, vitorláskikötő
Kék fa (1)
Budapest kötelező (1)
Budapest kötelező (2)
London
Kék fa (1)

Kék fa (1)

Leírás

A sok-sok "sárga" fényforrás mellett ezt a még téli álmát alvó fát egy hideg neon reflektor világította meg, és a film ezt ilyen színűnek érzékelte. A Hold beégése szükségszerű volt, mert kellett a hosszú expozíció, de mejd lesz egy másik is, hold nélkül ugyanerről, ha ez valakinek nem tetszene.

Árak

A kép fel­hasz­ná­lói jo­ga kü­lön­bö­ző fel­té­te­lek­kel is meg­vá­sá­rol­ha­tó. Alap­ve­tő­en két tényező szab­ja meg az á­rat: a meg­je­le­nés idő­tar­ta­ma és mé­re­te, vala­mint a pél­dány­száma.

A lehetőségeket beállítva megtekintheted a téged érdeklő árat:

Méret Jogok Ár Kosárba
100€

Nyomtatott kép:

Megrendelheted a kép ki­nyom­ta­tott vál­to­za­tát, mely­nek le­het­sé­ges mé­re­te­it és ára­it az aláb­bi táb­lá­zat­ban lát­ha­tod. A nyo­matot a meg­ren­de­lés be­ér­ke­zé­sét kö­ve­tő három munkana­pon belül pos­táz­zuk, a fel­tün­te­tett ár nem tar­tal­maz­za a pos­ta­költ­sé­get.

Méret Mennyiség Ár Kosárba
1€

Hozzászólások