Természetfotók

Grossglockner
Pasterze
Napraforgó
Holt tengeri pillanat
Napfelkelte
Egyedül a rengetegben
Kék fa (1)
Egyedül a rengetegben

Egyedül a rengetegben

Leírás

A kép vakuval készült, a háttér azért sötétebb, csak a kép részleteit érintő korrekció nincs rajta. Ja, és polárszűrő! A kép ma délelőtt készült, szép, napos időben.

Árak

A kép fel­hasz­ná­lói jo­ga kü­lön­bö­ző fel­té­te­lek­kel is meg­vá­sá­rol­ha­tó. Alap­ve­tő­en két tényező szab­ja meg az á­rat: a meg­je­le­nés idő­tar­ta­ma és mé­re­te, vala­mint a pél­dány­száma.

A lehetőségeket beállítva megtekintheted a téged érdeklő árat:

Méret Jogok Ár Kosárba
100€

Nyomtatott kép:

Megrendelheted a kép ki­nyom­ta­tott vál­to­za­tát, mely­nek le­het­sé­ges mé­re­te­it és ára­it az aláb­bi táb­lá­zat­ban lát­ha­tod. A nyo­matot a meg­ren­de­lés be­ér­ke­zé­sét kö­ve­tő három munkana­pon belül pos­táz­zuk, a fel­tün­te­tett ár nem tar­tal­maz­za a pos­ta­költ­sé­get.

Méret Mennyiség Ár Kosárba
1€

Hozzászólások